INFORMACE O MOŽNOSTECH OZNAMOVÁNÍ (WHISTLEBLOWING)


NANU-NANA obchodní společnost, s.r.o. (dále jen „Nanu-Nana“) jako povinný subjekt zavedla a provozuje vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „ZoOO“).

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Nanu-Nana je možné činit oznámení o možném protiprávním jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně,
vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ZoOO, nebo u osoby, se kterou
oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

 •  má znaky trestného činu,
 •  má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň
  100.000 Kč,
 •  porušuje zákon,
 •  porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vymezených v ZoOO.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému může podat fyzická osoba, která vykonává
či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost ve smyslu ZoOO pro Nanu-Nana. Nanu-Nana nevylučuje přijímání oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému od žádné z těchto osob.
Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Nanu-Nana je možné činit následujícími
způsoby:

     1. Písemně

 • Prostřednictvím platformy BDO na následujícím odkazu: portal.bdolegal-whistleblower.de. Oznamovateli podávajícímu oznámení prostřednictvím této platformy náleží ochrana dle ZoOO. Přijímat a posuzovat oznámení učiněná prostřednictvím této platformy bude výhradně níže uvedená příslušná osoba.
 •  Prostřednictvím e-mailové adresy: stanislav.klika@bdo.cz; nebo formou dopisu zaslaného příslušné osobě na adresu: BDO Audit s.r.o., V Parku 2316/12, 14800 Praha –
  Chodov.

    2. Ústně

 • Prostřednictvím telefonního čísla na příslušnou osobu uvedeného níže, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 17:00.

    3. Osobně

 • Na Vaši žádost se s Vámi příslušná osoba sejde osobně, a to nejpozději do 14 dnů ode
  dne podání žádosti.

Oznámení učiněná písemně a ústně lze činit také anonymně, tj. bez uvedení jména, příjmení a data
narození, nebo jiných údajů, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. V případě podání anonymního oznámení náleží oznamovateli ochrana podle ZoOO a jiných právních předpisů od okamžiku,
kdy jeho totožnost vyjde najevo tomu, kdo jej může vystavit odvetnému opatření.
Oznámení je možné činit také prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti ČR, a to osobně, telefonicky nebo písemně. Bližší informace o způsobech podávání Oznámení prostřednictvím Ministerstva
spravedlnosti ČR jsou uvedeny na webových stránkách ministerstva: oznamovatel.justice.cz.
Příslušnou osobou pro přijímání a posuzování oznámení je:


Mgr. Stanislav Klika
BDO Audit s.r.o.,
V Parku 2316/12, 14800 Praha – Chodov
telefon +420 604 226 734
stanislav.klika@bdo.cz;