V následujícím textu najdete informace o podrobnostech souvisejících se zpracováním osobních údajů při používání webových stránek www.nanu-nana.cz , jakož i o vašich právech v tomto ohledu.

Správcem údajů v souvislosti s používáním webových stránek www.nanu-nana.cz je

Nanu-Nana obchodní společnost s.r.o., Praha 4, Na Pankráci 1727/86, PSČ 14000

Ohledně zpracování osobních údajů nás kontaktujte na adrese gpdr@nanu-nana.cz

Osobní údaje jsou veškeré informace, které se týkají identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby („subjektu údajů“). Jako identifikovatelná se označuje fyzická osoba, která může být identifikována přímo nebo nepřímo, obzvlášť prostřednictvím poznávacího znamení jako je jméno, identifikační číslo, údaj o bydlišti, online poznávací znamení nebo několik zvláštních znamení, která jsou výrazem fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní či sociální identity této fyzické osoby.

GDPR je zkratka pro NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

IP adresa a soubory protokolu

a) Vysvětlení a účel zpracování

Při každé návštěvě našich webových stránek automaticky zpracováváme tyto informace:

  • IP adresu počítače nebo jiného koncového zařízení (např. tabletu nebo smartphonu) a požadavky vašeho prohlížeče
  • přenášené množství dat, druh a verze prohlížeče, rozlišení obrazovky a používaný operační systém

IP adresa a informace o požadavcích internetového prohlížeče jsou z technického hlediska nezbytné k vyvolání a používání webové stránky. Bez zpracování těchto údajů nelze na webovou stránku vstoupit a webové stránky zobrazit. Zpracování IP adresy už po přístupu/použití stránek není z technického hlediska nutné a bude možné je zkrátit a anonymizovat nebo vymazat.

Výše uvedená data použijeme navíc k následujícím účelům:

  • zaručení plynulého připojení k internetovým stránkám,
  • zajištění komfortního používání našich internetových stránek,
  • vyhodnocení systémové bezpečnosti a stability i k dalším administrativním účelům.

Informace o přenášeném množství dat, druhu a verzi prohlížeče, rozlišení obrazovky a používaném operačním systému shromažďujeme a zpracováváme s cílem optimalizovat prezentaci obsahu, stanovit vytížení systému a v budoucnu naplánovat úpravy a vylepšení webových stránek tak, jak to bude nejvhodnější na základě statistických vyhodnocení.

b) Právní základ

Právním základem zpracování je čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f) zákona o GDPR. Oprávněný zájem na zpracování spočívá v technickém umožnění zobrazení internetových stránek, optimalizovaném zobrazení obsahu uživateli a dalším budoucím zlepšování/optimalizaci naší internetové služby.

c) Právo vznést námitku

Co se týče zpracování dat na základě čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f) zákona o GDPR, máte právo vznést námitku, aniž by tím byla dotčena vaše další práva. Další informace viz níže (Část 6: „Práva subjektu údajů“)

a) Vysvětlení a účel zpracování

Naše webové stránky používají cookies nastavené naším webovým serverem (vysvětlení viz výše), o čemž vás informuje banner přinejmenším při první návštěvě našich webových stránek.

Soubory cookies používané naším serverem jsou převážně tzv. cookies relace. Slouží k tomu, aby rozpoznaly větší množství k sobě patřících požadavků jednoho uživatele a přiřadily je k jediné relaci. Tato funkce slouží zejména k tomu, aby uživatel nemusel při každé akci zadávat nová přístupová data, a je předpokladem využívání různých funkcí. Ihned po ukončení relace se automaticky smažou.

Seznam souborů cookies, které používáme, popis účelu a další informace najdete zde:

Nutné (0)

Nutné cookies pomáhají, aby byla webová stránka použitelná tak, že umožní základní funkce jako navigace stránky a přístup k zabezpečeným sekcím webové stránky. Webová stránka nemůže správně fungovat bez těchto cookies.

JménoPoskytovatelÚčelVypršeníTyp
CookieConsentnanu-nana.cz

Stores the user's cookie consent state for the current domain

1 rok

HTTP Cookie

b) Blokování souborů cookies

Ukládání cookies lze zabránit odpovídajícími změnami v nastavení prohlížeče; uložené cookies může navíc mazat sám prohlížeč. To může mít za určitých okolností za následek, že určité funkce načtené stránky nebude možné používat vůbec nebo obtížně.

c) Právní základ

Právní základ, na němž prostřednictvím souborů cookies zpracováváme vaše osobní údaje, závisí na tom, zda vás požádáme o souhlas. Pokud toto nastane vy budete s používáním cookies souhlasit, právním základem pro zpracování vašich údajů bude udělený souhlas v souladu s čl. 6, odst.1, větou 1, písm. a) zákona o GDPR.

V opačném případě bude základem zpracovávaní údajů prostřednictvím cookies náš oprávněný zájem v souladu s čl. 6, odst. čl. 1, větou 1, písm. f) zákona o GDPR nebo pokud je použití cookies nezbytné k plnění našich smluvních povinností v souladu s čl. 6, odst. 1, větou 1, písm. b). Oprávněný zájem na zpracování spočívá v umožnění a optimalizaci používání webových stránek a jejich funkcí.

d) Právo odvolat souhlas a právo vznést námitku:

V závislosti na tom, zda je zpracování založeno na souhlasu nebo zákonném povolení, máte kdykoliv právo souhlas odvolat nebo vznést námitku proti zpracování vašich údajů prostřednictvím technologie cookies. Co se týče zpracování dat na základě čl. 6, odst. 1, věty 1, písm. f) zákona o GDPR, máte právo vznést námitku, aniž by tím byla dotčena vaše další práva. Podrobnosti viz níže (Část 6: „Práva subjektu údajů“).

a) Vysvětlení a účel zpracování

V případě otázek či přání nás kontaktujte prostřednictvím on-line formuláře nebo e-mailem. Osobní údaje, které nám předáváte, elektronicky zpracováváme za účelem zodpovězení vašich otázek nebo zpracování požadavků. Při použití on-line kontaktního formuláře musíte zadat svoje jméno a platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo je odesílatelem dotazu.

Související osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebude nutné je uchovávat, nebo pokud existují zákonné požadavky na uchovávání, bude jejich zpracování omezeno, pokud ovšem není další zpracování nařízeno zákonem.

Ke zpracování osobních údajů při navázání kontaktu dochází na základě Vašeho souhlasu. Samozřejmě je navázání kontaktu stejně jako zprostředkování Vašich osobních údajů v této souvislosti dobrovolné. Souhlas můžete také kdykoliv odvolat tak, že nás kontaktujete prostřednictvím online formuláře nebo zašlete e-mail na adresu info@nanu-nana.de. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu.

b) Právní základ

Právním základem pro toto zpracování údajů je souhlas v souladu s článkem 6, odst. 1, větou 1, písm. a) zákona o GDPR.

a) Právo vznést námitku

Pokud ke zpracování údajů dochází na základě čl. 6, odst. 1, písm. e) nebo f) zákona o GDPR („oprávněný zájem“), máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace. Uplatnění práva na námitku může mít za následek skutečnost, že naše stránky jako celek nebo jednotlivé služby či funkce budete moci používat pouze v omezeném rozsahu nebo vůbec.

b) Právo odvolat souhlas

Máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat.

c) Právo na informace

Máte právo požadovat potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud ano, máte právo na informace týkající se těchto osobních údajů v souladu se zákonem (čl. 15 zákona o GDPR). To neplatí, pokud se údaje uchovávají pouze proto, že je nelze vymazat z důvodu zákonných nebo statutárních požadavků na uchovávání, nebo se údaje využívají výhradně k zálohování nebo ochraně údajů a poskytnutí informací by vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Stejně tak je zavedením vhodných technických a organizačních opatření vyloučeno zpracování pro jiné účely.


d) Právo na opravu

Máte také právo požadovat opravu nesprávných osobních údajů, a v případě potřeby - s přihlédnutím k účelům zpracování - doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím doplňujícíh!o prohlášení (článek 16 zákona o GDPR).

e) Právo na výmaz a omezení zpracování

V souladu s právními požadavky máte také právo požádat o vymazání osobních údajů (čl.17 zákona o GDPR), alternativně v souladu se zákonnými ustanoveními požadovat omezení zpracování údajů (čl. 18 zákona o GDPR).

f) Právo na přenositelnost údajů

V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci údajů- (čl. 20 zákona o GDPR).

g) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

V souladu se zákonnými ustanoveními máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení zákona o GDPR.

Vyhrazujeme si právo přizpůsobit naše předpisy o ochraně údajů, pokud to bude nutné z důvodu technického vývoje nebo změn v legislativě/judikatuře. V takových případech odpovídajícím způsobem upravíme i prohlášení o ochraně osobních údajů. Vždy proto sledujte aktuální verzi našeho prohlášení o ochraně osobních údajů.

Tato ustanovení o ochraně osobních údajů se vztahují pouze na obsah společnosti Nanu-Nana na stránkách www.shop.nanu-nana.cz. Na související externí obsah našich poskytovatelů služeb se mohou vztahovat další ustanovení o ochraně a zabezpečení osobních údajů. Kdo je odpovědný za tyto nabídky, se dozvíte v příslušném prohlášení o ochraně osobních údajů.

Stav k 08.10.2021